Технически измервания геодезия

ENERGOBO ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ОБЛАСТ:

Трасиране на:

  • Линейни обекти – канали, пътища, надземни и поземни проводи и др.
  • Площни обекти – сгради, съоръжения и др.
  • Височинно и планово трасиране за нуждите на строително – монтажните работи
  • Изработване на нивелетни проекти за улици
  • Определяне на кота „нула” – пренасяне, измерване за проверка на строителни нива
  • Измерване и проверка на коти
  • Определяне на обеми на изкопиПозволява да се разширят стандартните възможности за определяне на обеми на земни маси между две теренни повърхнини. По този начин се определят прецизно обемите и се визуализират районите с изкопи и насипи.
Точност на измерване,
типична
+/- 1,5 mm
Диапазон на измерване на
наклони
0 – 360 ° (4 x 90 °)
Точност на измерване
(типично)
+/- 0.2 °